ANBI gegevens

Naam instelling: Stichting 4Care

RSIN/fiscaalnummer: 860462171

Doelstelling:  De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële  steun aan woon- en/of zorgcomplexen voor mensen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen, met name voor activiteiten of hulpmiddelen waarvan de kosten niet of niet voldoende  kunnen worden bestreden uit algemene sociale voorzieningen, subsidies of eigen bijdragen van bewoners, en voorts al het geen in de ruimste zin met een ander verband houdt, daartoe en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan: Jaarlijks zal een beleidsplan worden opgesteld met de te realiseren doelen voor het volgende jaar. Deze doelen zullen beoordeeld worden op hun haalbaarheid en jaarlijks achteraf worden geëvalueerd. Het algemeen beleid is erop gericht om het doel van de stichting te bereiken door het verwerven en beheren van vermogen dat afkomstig is van:

– speciaal daartoe aan de stichting overgedragen fondsen

– subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen, al dan niet door middel van  crowdfunding.

– Opbrengsten van activiteiten op het gebied van fondsenwerving.

Beloningsbeleid: Volgens artikel 7, derde lid, van de statuten kan aan de leden van het bestuur geen beloning worden toegekend.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: Na afloop van het jaar wordt een verslag van de uitgeoefende activiteiten opgesteld. 

Overzicht van recente activiteiten: Zie onze nieuwsbrieven.

Financiële verantwoording: Binnen 6 maanden na afloop van ieder boekjaar wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten opgesteld. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

*De uitgebreide versie van het beleidsplan kunt u hier downloaden.

ANBI Status

Stichting 4Care heeft een ANBI-status 

Algemeen Nut Beogende Instelling

De ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen waar u als donateur of sponsor gebruik van kunt maken. Het levert voor beide partijen de volgende voordelen op: 

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Voor het totaal aan gewone giften geldt een drempel voor aftrek van 1% van het drempelinkomen met een minimum van €60; het aftrekbare bedrag is maximaal 10% van het drempelinkomen. Drempelinkomen is het totaal van inkomsten in box 1, 2 en 3, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkingsrecht.

Meer informatie nodig? Indien u geïnteresseerd bent in meer informatie, kunt u contact met ons opnemen of u verder oriënteren op de website van de belastingdienst:  www.belastingdienst.nl


feedback_mix.png